Vycházející žáci

   ruzovakosilepani   student

Důležité nepřehlédněte - odevzdávání zápisového lístku

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týká odevzdání zápisového lístkuv souladu s aktuálně platnou legislativou nejen ve vazbě na obory „nematuritní“.  

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.).

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.


Přihláška ke vzdělávání ve SŠ - důležité 

Dle ustanovení § 60a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení do 1. března.

Jelikož přijetí ke vzdělávání ve střední škole je řízením správním, resp. na počítání času při podání přihlášky v přijímacím řízení se vztahuje § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v případě kalendářního roku 2020 připadne 1. březen na neděli, je tedy možné, aby v souladu s výše uvedeným byla podána přihláška ke vzdělávání uchazečem nejpozději do 2. března 2020 (pondělí).

Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5. ,7. a 9. ročníku

Ve dnech 25.2.2020 a 26.2.2020 bude výchovná poradkyně školy vydávat zápisové lístky rodičům vycházejících žáků.

Zápisové lístky si můžete vyzvednout v kabinetu výchovného poradce (1. patro, spojovací chodba pavilonu A a pavilonu B, č. dveří 2) v úterý 25.2.2020 od 13:00 - 16:00 hodin a ve středu 26.2.2020 od 14:00 - 15:00 hodin.      


testtuzka

Užitečné odkazy

www.infoabsolvent.cz

www.nsp.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.msk.cz

www.cermat.cz

www.scio.cz

www.stredniskoly.cz

www.uradprace.cz

www.infoprokarieru.cz

Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž

Informace zde

Střední škola společného stravování Krakovská 1095/33, Ostrava - Hrabůvka

Informace zde

Obchodní akademie, Ostrava - Poruba, p.o 

Informace zde 

Úprava - Aktualizace oborové nabídky SŠ zřizovaných krajem pro školní rok 2020/21

 Informace zde

Střední škola technická a dopravní Ostrava - Vítkovice, p.o.

Informace zde

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, p. o.

Informace zde

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, přísp. org.

Informace zde

Střední škola KOSTKA

Informace zde

Střední průmyslová škola, Krnov, přísp. org.

Informace zde

Další informace zde

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Informace o přípravném kurzu k talentovým zkouškám pro uchazeče o studium na SUŠ, Ostrava

Přípravný kurz bude zahájen v sobotu 12. října 2019. Celkový rozsah kurzu je 52 vyučovacích hodin v 8 vyučovacích blocích vždy v sobotu dopoledne (8:00 - 13:30) (kurz se nekoná v sobotu 26.10. 2019). V kurzech žáci projdou postupně jednotlivými výtvarnými činnostmi, z nichž mnohé budou součástí talentových zkoušek.  Součástí kurzu je osvojení si a prohloubení dovedností v kresbě, malbě nebo modelování a dalších činnostech, které žáci využijí během talentových zkoušek a následně pak během prvního ročníku svého studia na naší škole. Žáci – kurzisté tedy získají oproti svému dosavadnímu výtvarnému vzdělání na ZŠ a ZUŠ mnohé další zkušenosti a dovednosti, které jim mohou výraznou měrou pomoci k úspěšnému vykonání přijímacích zkoušek. Kurzisté se navíc seznámí i s prostředím školy a získají rovněž možnost přímo konzultovat své práce s učiteli školy, kteří jsou schopni již během této přípravy korigovat jejich výtvarné dovednosti. Soudě podle zkušeností z předešlých let, kdy řada z frekventantů výše uvedených kurzů úspěšně vykonala přijímací zkoušky a velmi pozitivně hodnotila podíl přípravného kurzu na jejich úspěšném přijímacím řízení, věříme, že informace, kterou předáte svým žákům, pomůže k jejich plynulému přechodu od vzdělávání na ZŠ ke středoškolskému vzdělání na krajem zřizované prestižní střední odborné umělecké škole.

Cena kurzu je při rozsahu 52 vyučovacích hodin  stanovena na 2500.- Kč.

Zájemci o kurz získají přihlášku na dni otevřených dveří (5. 10. 2019, 8,00-14,00 hodin) nebo v tomto odkaze:  www.sus-ostrava.cz  a poslat ji mohou buď emailem na adresu: info@sus-ostrava.cz a nebo ji v pracovní dny odevzdat osobně na sekretariátu školy na ulici Poděbradova 33, Ostrava. Kurzovné je možno uhradit buď přímo v kanceláři školy, nebo na účet školy vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky.

Veškeré další informace ohledně studia a podmínek přijímacího řízení mohou zájemci získat i na telefonním čísle školy: 596114985 a na webových stránkách školy: www.sus-ostrava.cz. Zároveň si dovolujeme pozvat Vás i Vaše žáky na další dny otevřených dveří, které naše škola pořádá a to na 13. 11. 2019 (od 8,30 do 16,00 hodin) a  14. 11. 2019 (od 8,30 do 16,00 hodin) .

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace

Den otevřených dveří: 9. a 15. října 2019 od 9,00 do 16,00 hodin

informace zde

Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o.

Den otevřených dveří: 1.11. 2019 od 10,00 do 16,00 hodin a 11.11.2019 od 14:00 do 17:30 hodin

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Informace zde

Beseda o vojenském školství a práci v armádě

Informace zde

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Den otevřených dveří: 19. října 2019 a 18. ledna 2020 od 8,00 do 12,00 hodin v areálu školy.

AHOL Střední odborná škola

Den otevřených dveří: 21.11. 2019 a 4.12. 2019 od 15,00 do 18,00 hodin, 11.1.2020 od 10,00 do 13:00 hodin, 4.2.2020 od 15,00 do 18:00 hodin.

Další informace zde

RB SOU autoopravárenské, s. r. o.

Den otevřených dveří: 11. prosince 2019, 15. ledna 2020, 19. února 2020 od 15,00 do 18,00 hodin.

Další informace zde

Střední průmyslová škola stavební Ostrava

Den otevřených dveří: 23. 11. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin, 12. 12. 2019 od 14:30 do 17:00 hodin, 18. 1. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin, 28. 1. 2020 od 14:30 do 17:00 hodin.

Další informace zde

Další informace zde

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Informace zde

Další informace zde

Výstava STŘEDOŠKOLÁK, VYSOKOŠKOLÁK 2019 

Informace zde