Režim dne

6:00                    otevření mateřské školy,

6:00 – 8:00         doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání,

6:00 – 7:15         děti se schází na třídě Sluníčko,

6:00 – 8:00         doba pro spontánní hry a činnosti, vzájemné setkávání dětí z celé mateřské školy, ranní hry, relaxační činnosti,              individuální činnosti,

7:15  -  9:00        pitný režim, nabídka ovoce,

8:00 – 10:00       aktivity dětí řízené pedagogy – komunitní kruh, nabídka činností, didakticky zaměřené činnosti dle zájmu dětí, prožitkové                               učení, pohybové aktivity a hry, cvičení; individuální logopedická péče,

8:00                    ranní kruh – přivítání dne, nabídka činností,

8:20 – 9:00          hudebně – pohybové činnosti, pohybové aktivity

9:00  -  9:20        hygiena, dopolední svačina,

9:20  - 10:00        pokračování a dokončení činnosti a aktivit zaměřených na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, sebehodnocení dětí, vytvoření námětů a závěrů pro další prožitkové učení a život skupiny; individuální logopedická péče

10:00 - 10:15      hygiena, příprava na pobyt dětí venku

10:15 - 11:45      zpravidla pobyt dětí venku, při kterém probíhají spontánní a řízené činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:30 – 12:00      hygiena, příprava na oběd, oběd

12:00 - 14:00      hygiena, polední odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové činnosti a individuální práce s dětmi s nižší potřebou       spánku; individuální logopedická péče

14:00 - 14:30      hygiena, odpolední svačina

14:30 - 16:30      spontánní činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, dokončující řízené činnosti a aktivity, individuální logopedická péče; doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

16:30                   uzamčení mateřské školy


- dětem je umožňováno plynulé navazování na činnosti

- jasně dané jsou pouze časy na stravování 9:00, 11:30, 14:00

- režim dne je navržen tak, aby pedagog byl schopen flexibilně reagovat na aktuální dění ve třídě a školce

- děti mají po celý den k dispozici barel s pitnou vodou a čaj (v konvici – starší, rozlévaný – mladší)

- pitný režim je zajištěn také pří pohybu na zahradě, společných akcích či výletech

 

Ranní zamykání dveří v 8:00

- Děti voďte do školky nejpozději do 7:45 hod.*

 

Odpolední uzamykání dveří 16:30

  • - Děti vyzvedávejte ze školky nejpozději do 16:20 hod.*

 *pokud nedošlo k individuální domluvě (lékař, úřady apod.)

 

Prosíme o dodržování těchto časů, děkujeme za pochopení.